Publication

1
The Elastic Microstructures of Inkjet Printed Polydimethylsiloxane as the Patterned Dielectric Layer for Pressure Sensors.

Peng, Yongyi;Xiao, Shugang;Yang, Junliang;Lin, Jian*;Yuan, Wei;Gu, Weibing;Wu, Xinzhou;Cui, Zheng.

Applied Physics Letters.
2017
1.pdf1.08 MB
2
Selective Dispersion of Large-Diameter Semiconducting Carbon Nanotubes by Functionalized Conjugated Dendritic Oligothiophenes for Use in Printed Thin Film Transistors.

Gao, Wei;Xu, Wenya;Ye, Jun;Liu, Tingting;Wang, Junkai;Tan, Hongwei;Lin, Yi;Tange, Masayoshi;Sun, Dongfeng;Wu, Liangzhuan;Okazaki, Toshiya;Yang, Yingjun;Zhang, Zhiyong;Zhao, Jianwen*;Cui, Zheng;Ma, Chang-Qi*.

Advanced Functional Materials.
2017
2.pdf4.87 MB
3
Perylenediimide Derivatives Based on a Dendritic Oligothiophene Core as Electron Acceptor for Use in Polymer Solar Cells.

Yi, Maoheng;Yi, Jinduo;Wang, Junkai;Wang, Lilei;Gao, Wei;Lin, Yi;Luo, Qun;Tan, Hongwei;Ma, Chang-Qi*;Wang, Hongyu*.

Dyes and Pigments
2017
3.pdf3.1 MB